Parem Käsi Oü logo

www.parem.ee

Kemikaalidele vastupidavuse tabel

Alljärgnev tabel iseloomustab kinnaste jm kaitsevahendite vastupidavust kemikaalidele lähtudes valmistusmaterjalist.
X- ei soovitata
?- andmed puuduvad

Kemikaal Nimetus Nitriil Neopreen PVC Lateks
1,1,1-trikloroetaan   KESKM. X X X
1,2,3-propaantriool Glütseriin V.HEA ? V.HEA V.HEA
1,2-dikloroetaan Etüleenkloriid X X X HALB
1,2-dikloroetaan+C127    X X X X
1,2-epoksüpropaan Propüleenoksiid X X X HALB 
1,2-etaandiamiid;1,2-diaminoetaan Etüleendiamiin HALB ? HEA  
1,2-etaandiool EtüleenGlükool V.HEA V.HEA V.HEA V.HEA
1,2-etaandiool  Glükool V.HEA ? V.HEA V.HEA
1,2-propaandIoolmonometüüleeter Propüleenglükool-monometüüleeter KESKM. V.HEA HALB V.HEA
1,4-benseendiool; 4-bensooldiool küllastunud Hüdrokinoon V.HEA V.HEA V.HEA HEA
1-aminobutaan Butüülamiin X X X X
1-aminopropaan, propüülamnn   X X X X
1-kloro-2,3-epoksüpropaan Epikloorhüdriin X KESKM. X V.HEA
1-Oktanool Oktüülalkohol V.HEA V.HEA KESKM. V.HEA
1-pentanool Amüülalkohol V.HEA V.HEA HEA V.HEA
1-propanool  Propüülalkohol  V.HEA V.HEA  KESKM.  V.HEA 
2,2,4-trimetüülpentaan Isooktaan  V.HEA ? KESKM. X
2,4.6-trinilrofenool, küllastunud, etanoolis Pikriinhape, meliniit V.HEA V.HEA V.HEA ?
2,6-dimetüül-4-heptanoon Diisobutüülketoon V.HEA HALB HALB HALB
2-aminoetanool Etanoolamiin V.HEA V.HEA V.HEA V.HEA  
2-butanoon Metüületüülketoon X HALB X KESKM.
2-butoksüetanool  Etüleenglükool-monobutüüleeter V.HEA V.HEA HALB V.HEA
2-etoksüetanool Etüleenglükooli monoetüüleeter HEA V.HEA HALB V.HEA
2-etoksüetüüülatsetaat  Tsellosolvatsetaat KESKM. HEA X V.HEA 
2-furaanmetanool, oksometüülfuroon Furfuraal, 2-furüülaldehüüd X HEA X V.HEA
2-hüdroksü-1,2,3-propaanthkarboksüülhape Sidrunhape V.HEA V.HEA V.HEA V.HEA
2-hüdroksüpropaanhape  Piimhape V.HEA  V.HEA V.HEA V.HEA 
2-meloksüetanool Metüültsellosolv KESKM. V.HEA HALB V.HEA
2-metüül-l-propanool Isobutanool V.HEA V.HEA KESKM. V.HEA
2-propanool Isopropüülalkohol V.HEA ? HEA X
2-propanoon Atsetoon X HEA X V.HEA
3-pentanoon Dietüülketoon X X X X
4-hüdroksü-4-metüül-2-pentanoon   HEA V.HEA X V.HEA
4-metüül-2-pentanoon Isobutüülmetüülketoon  HALB ? X X
4-metüül-2-pentanoon Metüülisobutüülketoon HALB X X HALB
Alumiiniumsulfaat    V.HEA ? V.HEA V.HEA
Aminobenseen,aminobensool Fenüülamiin, aniliin X HEA KESKM. V.HEA
Ammoniaak   V.HEA ? HALB X
Ammooniumfluoriid   V.HEA V.HEA V.HEA V.HEA
Ammooniumhüdroksiid   V.HEA V.HEA V.HEA V.HEA 
Ammooniumsoolad (lahustuvad)+C121   V.HEA ? V.HEA V.HEA
Aisetonitriil   KESKM. V.HEA X V.HEA
Benseen,bensool   HALB X X X
Boorhape   V.HEA ? V.HEA V.HEA
Bromopropioonhape    KESKM. HEA HEA V.HEA
Butanool Butüülalkohol V.HEA V.HEA HEA V.HEA
Butüületanaat Butüülatsetaat KESKM. X X X
cis-9-oktadetseenhape Oleiinhape V.HEA V.HEA KESKM. KESKM.
cis-buteendihape, küllastunud   Maleiinhape V.HEA V.HEA HEA V.HEA
Dibromomelaan Metüleenbromud X X X X
Dibutüül-1,2-benseen-dikarboksülaat Dibutüülftalaat HEA KESKM. X V.HEA
Dietüleenglükool   V.HEA V.HEA V.HEA V.HEA
Dietüleenglükoolmonobutüüleeter          
Dietüülamiin   KESKM. HALB X X
Diiselkütus   V.HEA ? V.HEA KESKM.
Diklorometaan   X X X X
Diklorometaan Metüleenkloriid X X X X
Dimetüülatsetamiid    X X X V.HEA
Dimetüülbenseen, dimetüülbensool Ksüleen, ksülool HEA X X
Dimetüülformamiid   X HEA X V.HEA
Dimetüülsulfoksiid   V.HEA V.HEA X V.HEA
Dioksaan   X X X KESKM. 
Dioklüülftalaat   HEA HEA   X HALB
Dodekaanhape Lauriinhape V.HEA V.HEA KESKM. V.HEA
Etaandihape, küllastunud Oblikhape V.HEA V.HEA V.HEA V.HEA
Etaanhape Jää-äädikhape    HEA V.HEA KESKM. V.HEA
Etanaal Atseetaldehüüd HALB  V.HEA X V.HEA X
Etoksüetaan Etüüleeter dietüüleeter HALB  ? X
Etoksüetaan Etüüleeter, dietüüleeter V.HEA V.HEA X X
Etüülalkohol   Piirtus V.HEA V.HEA HEA V.HEA
Etüülamiin, aminoetaan   HALB ? HALB HALB
Etüületanaat Etüülatsetaat X X X
Fenüületeen Stüreen, stürool X X X X
Fenüülmetanaal Bensaldehüüd X X X HEA 
Heksaan   V.HEA V.HEA X X
Heksadekoonhape, küllastunud Palmitiinhape HEA V.HEA HEA HEA
Heksametüüldisilasaan   V.HEA V.HEA HALB KESKM.
Hüdrasiin   V.HEA V.HEA V.HEA V.HEA
Hüdroksübenseen, hüdroksübensool   Fenool X V.HEA HEA V.HEA
Jodometaan Metüüljodiid X X X X
Kaaliumhüdroksiid    V.HEA V.HEA V.HEA V.HEA 
Kaltsiumisoolad (lahustuvad)   V.HEA V.HEA V.HEA V.HEA
Klorobenseen, klorobensool   X X X X
Kloronaftaleen, kloronaftaliin   HALB X X X
Kroom hape   KESKM. X HEA X
Lämmastikhape   V.HEA V.HEA HEA HEA
Lämmastikhape   X X HALB  HALB
Metaanhape Sipelghape HEA V.HEA V.HEA V.HEA
Metanaal Formaldeüüd V.HEA V.HEA V.HEA V.HEA
Metanool Metüülalkohol, puupiiritus V.HEA V.HEA HEA V.HEA
Metüül-2-metüülpropenaat    Metüülmetakrülaat HALB    X X HALB 
Metüülamiin    V.HEA HEA  V.HEA V.HEA 
Metüülbenseen, metüülbensool Tolueen, toluool KESKM X
Metüületanaat Metüülatsetaat X X X
Metüül-t-butüüleeter   V.HEA HALB X X
Naatriumhüdroksiid Seebikivi V.HEA V.HEA HEA V.HEA
Naatrlumhüpoklorit   V.HEA V.HEA V.HEA V.HEA
n-heptaan Heptaan V.HEA ? HALB X
Nitrobenseen, nitrobensoot   X X X KESKM.
Nitrometaan   KESKM. V.HEA HALB V.HEA
Nitropropaan   X HEA X V.HEA
n-metüül-2-pürrolidoon M-Pyrol X X X V.HEA
Ortofosforhape   V.HEA V.HEA HEA KESKM.
p-butürolaktoon   X HEA X V.HEA
Pentaan   V.HEA V.HEA X HALB
Pentaklorofenool, pentakloorfenool   V.HEA V.HEA KESKM. X
Pentüületanaat Amüülatsetaat, äädikhappeamüülester V.HEA X HALB X
Perklooretüleen, tetraklooretüleen   HEA X X X
Perkloorhape   V.HEA V.HEA V.HEA KESKM.
Propeenhape Akrüülhape HEA KESKM. X V.HEA
Propüülatsetaat   KESKM. HALB X HALB
Pürdiin   X HALB X KESKM.
Soolhape, vesinikkloriidhape   Kloorvesinikhape  VHE V.HEA V.HEA  HEA 
Soolhape, vesinikkloriidhape  Kloorvesinikhape V.HEA  V.HEA  V.HEA  V.HEA 
Süsinikdisulfiid    HEA X X X
Susin iktetraklori id Tetraklorometaan HEA X KESKM. X
Tanniin   V.HEA V.HEA V.HEA V.HEA
Tetrahüdro-1,4-oksosiin Morfoliin X HALB X HEA
Tetrahüdrofuraan   X X X X
Tetrakloroeteen Tetrakloroetüleen HEA X X X
Tolueen-2,4-diisotsüanaat   X X HALB HEA
Trietanoolamiin   V.HEA V.HEA V.HEA HEA
Trikloroeteen Trikolroetüleen X X X X
Trikorometaan Kloroform X X X X
Trikresüülfosfaat   V.HEA KESKM. KESKM. V.HEA
Tsükloheksanool Tsükloheksüülalkohol V.HEA V.HEA V.HEA V.HEA
Vesinikfluoriidhape Fluorvesinikhape V.HEA V.HEA HEA V.HEA
Vesinikperoksiid   V.HEA V.HEA V.HEA V.HEA
Väävelhape   X KESKM. HEA X
Väävelhape Akuhape V.HEA V.HEA HEA V.HEA
  Kuningvesi KESKM. HEA HEA X
  Kloroteen VG HEA X X X
  Keemiliselt sadestatud vask V.HEA V.HEA V.HEA V.HEA
  Keemiliselt sadestatud nikkel V.HEA V.HEA V.HEA V.HEA
  Freoon TMC X X X X
  Freoon TF V.HEA V.HEA X X
  Valge bensiin V.HEA X HALB X
  Petrool, petrooleum V.HEA V.HEA KESKM X
  Lakibensiin, reegel 66 V.HEA HEA KESKM. X
  Lahustibensiin VM&P V.HEA HEA KESKM X
  Kummilahusti V.HEA HEA X X
  Räni söövitaja X HEA KESKM X
  Hüdraulikavedelik X X X X
  Skydrol Stoddardi lahusti V.HEA V.HEA KESKM, X
  Tärpentiin V.HEA X HALB X

Tabel on võetud AS Becky tootekataloogist.

Täpsema tabeli võite leida Ansell Edmont Industrial kodulehelt. Seal on näidatud ka kemikaali läbitungimise aeg, degratsiooni määr jmt.

Võrgulehe koostaja: Parem Käsi OÜ

Viimati muudetud: 18.08.2011