Abi-info
Kuidas kasutada tellimiskeskust Tellimiskeskuse kasutamine igapäevatöös Otsingu kasutamine Riiete suuruse kalkulaator Sobiva rõivasuuruse valik Jalatsite suurusnumbrid Kümused ja vastused
Tooteinfo
Toodete lisainfo Kasutusjuhendid Kasulikud viited
Teenused
Õmblus ja juurdelõikus Firmagraafika trükk
Ettevõttest
Uudised Kontaktid Ettevõtte tutvustus Ettevõtte lugu Privaatsusest Kuidas kasutada tellimiskeskust
Püsiklient
Püsikliendileht Saadetud tellimused Viimati tellitud tooted Lemmiktoodete nimekiri Kasutajatunnuste muutmine Log Out (Sisselogimise kasutajatunnused kustutatakse!)
Uued tooted ja kataloogid
Töökindad
Omatoodang / Eritellimusel riided
Tööriided
Tööjalatsid
Kuulmiskaitsed
Isikukaitsevahendid
Keevitusmaterjalid
Lõike- ja lihvkettad
Varia
Soodushinnaga tooted

Ohutuskaart

Kaubanduslik nimetus: DERUSTIT PUHASTUSHAPE 4020 / 4021 / 5050 / 4022 / 3041


Kasutamise turvajuhis / kemikaali andmeleht

 1. KEMIKAALI JA SELLE TOOTJA, MAALETOOJA VÕI MUU ASJAOMASE ASUTUSE TUNNUSANDMED
  1.1 Aine või preparaadi tunnusandmed
          Kaubanduslik nimetus: DERUSTIT PUHASTUSHAPE 4020 / 4021 / 5050 / 4022 / 3041
  1.2 Tootja, maaletooja või muu asjaomase asutuse tunnusandmed
  1.2.1 Tootja, maalelooja mõni teine asjaomane asutus:  WELDEST OÜ
  1.2.2 Tänav: Laki 16
  Postiindeks ja tegutsemiskoht: 10621 Tallinn
  Telefon     656 3147
  Faks          656 3145
  1.2.3 Hädaolukorras vastutava teabeandja nimi ja aadress: Päästeamet, Raua 11, Telefon 112 
  1.2.4 Välismaise tootja andmed: Deutsche Derustit GmbH, Emil-von-Behring-Strasse 4, 63128 DIETZENBACH
 2. KOOSTIS JA KOOSTISAINETE ANDMED
  2.1 Kirjeldus
  2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4
  CAS nr vm kood Koostisosa nimetus Sisaldus Hoiatusmärk, r lühitunnus jm koostisandmed
  7697-37-2 Lämmastikhape 20 - 25% O;C R8-35.
  Põlevate ainetega koos tuleohtlik. 
  Kergesti süttiv.
  LD50 = 67 ppm/4h (hingamisteede kaudu, katsetatud rottidel) 
  7664-39-3 Fluorvesinikhape  7-10%  T+;C R26/27/28/35.
  Sissehingamisel, nahale sattumisel ja
  allaneelamisel eriti mürgine. Tugevasti
  söövitava toimega.


 3.  OHTLIKE OMADUSTE KIRJELDUS
   Eriti mürgine sissehingatuna, nahale sattununa ja alla neelatuna. Tugevasti söövitava toimega.
 4. ESMAABIJUHISED
  4.1 Erijuhised.
  Toodet kasutavale isikule tuleb anda juhised ja fluorvesiniku-alane esmaabikoolitus.
  4.2 Hingamine. Vii kannatanu värske õhu kätte. Aseta pikali. Vajadusel anna hapnikku. Võta KOHE ühendust meedikuga!
  4.3 Nahk. Eemalda happega koos olevad rõivad. Pese nahka rohke vee ja seebiga. Loputa veega. Hõõru nahale kaltsiumglükonaatgeeli. Võta KOHE ühendust meedikuga!
  4.4 Pritsmed silma. Loputa kohe rohke veega vähemalt 15 minuti jooksul. Võta KOHE ühendust meedikuga! 
  4.5 Neelamine. EI TOHI OKSELE AJADA! Anna juua söesuspensiooni või vett! Võta KOHE ühendust meedikuga!
 5. JUHISED TULEKAHJU KORRAL
  5.1 Sobivad kustutusained.
  Vesi, vaht, pulber või CO2.
  5.2 Kustutusained, mida turvalisuse säilitamiseks ei tohi kasutada
  5.3 Erilised riskid tulekahju korral. Vt p 10, plahvatusohtlikud ained
  5.5 Muid juhiseid. Põlemisel või kuumadel pindadel võivad eralduda mürgised gaasid.
 6. JUHISED KESKKONNASAASTE KÕRVALDAMISEKS

  6.1 Juhised inimkahjude vältimiseks. Puhastustöödel peab kasutama kaitsevahendeid - vt p 8.3.
  6.2 Juhised keskkonnakahjude vältimiseks. Preparaat ei tohi sattuda veekogusse, veevärki või kanalisatsiooni ega imbuda maasse. 
  6.3 Puhastusjuhised. Kogu puhastusvesi suletavaisse nõudesse, et see hiljem neutraliseerida. Neutraliseeri enne kanalisatsiooni valamist lubjaga.
 7. KASUTAMINE JA SÄILITAMINE

  7.1 Kasutamine
  Väldi preparaadi sattumist nahale ja silma! Ära hinga sisse happeaurusid! Kasutamiskohas peab olema hea ventilatsioon ja võimalus hape kohapeal kokku koguda. Kasuta kaitsevahendeid - vt p 8. Töö lõpetamisel tuleb käed hoolikalt puhtaks pesta. Preparaadi kasutamise ajal on söömine, joomine ja suitsetamine keelatud!

  7.2 Säilitamine
  Säilita tihedalt suletud originaalpakendis jahedas, hästi ventileeritud kohas. Hoia varjul otseste päikesekiirte eest. Säilita luku taga, eraldi toiduainetest ja olmetarvetest. Preparaat ei tohi sattuda laste kätte! 
 8. KESKKONDA PÄÄSEMISE ENNETAMINE / ISIKLIKUD KAITSEVAHENDID

  8.1 Kasutamise ja säilitamise tehnilised juhendid  Vt p 7
  8.2 Piirnormid töökoha õhus
  8.2.1 HTP normid
  CAS arv   
                              7697-37-2
  Koostisosa nimetus     Lämmastikhape
                                                  2 ppm (8 t)             5 ppm (15 min)
                                                  5 mg/m3 (8 t)         13 mg/m3 (15 min)
  CAS arv                            7664-39-3
  Koostisosa nimetus      Fluorvesinik, hetkeline ppm-väärtus 3 (nahal)
  8.3 Isiklikud kaitsevahendid
  8.3.2 Hingamisteede kaitse.
  Kasuta kaitsemaski (B-filtriga täismask)
  8.3.3 Käte kaitse. Preparaadiga töötades kasuta kaitsekindaid (nt polüvinüülkloriidist)
  8.3.4 Silmade kaitse. Vajadusel kasutada näomaski
  8.3.5 Naha kaitse. Happekindel kaitserõivastus
 9. FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

  9.1 Olek, värvus ja lõhn                             Värvitu (või valge), terava lõhnaga vedelik
  9.2 pH väärtus                                     < 0
  9.3 Oleku muutusega seonduvad andmed
  9.3.1 Keemistäpp/keemisala 
                           -
  9.3.2 Sulamistäpp                                               -
  9.4 Süttimistäpp                                                   -
  9.5 Süttivus (tahke, gaas)                                 -
  9.8 Plahvatusala piirid
  a) alumine                                                             -
  b) ülemine                                                             -
  9.10 Aururõhk 
  9.11 Suhteline tihedus                     1,3 g/cm3 (20 oC)
  9.12 Lahustuvus
  a) vees                                                             lahustub
  b) rasvas                                                                -
  9.13 oktanooli/vee jaotuskoefitsient (koostisosadel)
 10. STABIILSUS JA REAKTIIVSUS

  10.1 Olukorrad, mida tuleb vältida. Puhastushapet ei tohi hoida ega kasutada soojas kohas. Soojus suurendab lenduvust.
  10.2 Materjalid, mida tuleb vältida. Reageerib metallidega, tekitades tüüpoksiide ja vesinikku. Söövitab klaasi.
  10.3 Ohtlikud laguproduktid. Kuumendamisel eralduvad mürgised gaasid, fluorvesinik ja lämmastikoksiidid.
 11. TERVISEOHUTUSEGA SEONDUVAD ANDMED

  11.1 Vahetu mürgisus. Eriti mürgine sisse hingatuna, nahale sattununa ja alla neelatuna.
  11.2 Ärritavus ja söövitavus. Hape ja selle aurud mõjuvad nahale, silmadele ja limaskestadele söövitavalt. Nahale sattunud fluorvesinik põhjustab süvasöövitust, mis võib ulatuda läbi pehmete kudede kuni luuni.
  11.3 Ülitundlikuks muutmine
  -
  11.5 Kogemuspõhine teave, kuidas puhastushape inimestele on mõjunud. Vahend tekitab nahal valgeid söövituslaike ja kollasust.
 12. KEMIKAALI KESKKONNAOHTLIKKUST PUUDUTAV TEAVE

  12.1 Püsivus keskkonnas 
          -
  12.1.1 Bioloogiline lagunemine
         
  -
  12.1.2 Keemiline lagunemine
         
  -
  12.2 Kogunemine elunditesse
         
  -
  12.3 Ringlus ümbruses
         
  -
  12.4 Mürgisus organismile
  12.4.2 Mürgisus teistele elusolenditele
             -
  12.6 Muud andmed
  Puhastushapet ei tohi valada veekogudesse, kanalisatsiooni ega maapinnale. 
 13. JÄÄKIDE KÄITLEMINE

  Kuulub probleemsete jäätmete hulka. Väikesed kogused: neutraliseerida lubjaga enne kanalisatsiooni laskmist.
  Suured kogused: lasta hävitada heakskiidetud jäätmekäitlejal vastavalt jäätmekäitluskavale.
 14. TRANSPORDIALANE TEAVE
  14.1 YK-number  
                                       1790
  14.3 Maitsivedu
  14.3.1 Veoklass                                       8/7b ADR
  14.3.2 Ohu tunnusnumber                   888
  14.3.3 Veokirjajärgne nimetus         Fluorvesinikhape, vesilahus
  14.4 Meritsivedu
  14.4.1 IMDG-klass                                   8/1790/I
  14.4.2 Õige tehniline nimetus           Vesinikfluoriidhape, lahus
  14.5 Õhutransport 
  14.5.1 ICAO/IATA-klass                                8/1790/I
  14.5.2 Õige tehniline nimetus                     Vesinikfluoriidhape, lahus
 15. KEMIKAALE PUUDUTAVAD EESKIRJAD

  15.1 Hoiatusetiketi andmed
  15.1.1 Toote hoiatusmärgi tähttunnus ja hoiatusmärgi nimetus
  T+ eriti mürgine
  15.1.2 Hoiatusetiketile märgitavate koostisainete nimetused
    
  Lämmastikhape 
      Vesinikfluoriidhape
  15.1.3 R-klauslid
  R26/27/28     Eriti mürgine sissehingatuna, nahale sattununa ja alla neelatuna.
  R35                 Tugevasti söövitava toimega.
  15.1.4 S-klauslid
  S7/9                 Säilitada tihedalt suletud nõus hästiventileeritud kohas.
  S24                   Hoiduda kemikaali sattumisest nahale.
  S26                   Silma sattunud pritsmed uhta kiiresti ära rohke veega (15 min jooksul) ja minna arsti juurde.
  S36/37             Kasutada sobivat kaitserõivastust ja -kindaid.
  S45                   Õnnetuse või halva enesetunde korral hankida kohe arstiabi (näidata etiketti, kui võimalik).
 16. MUU TEAVE

  16.1 Kasutusotstarve
  16.1.1 Sõnaliselt väljendatuna.
  Puhastushape
  16.1.2 Kasutusotstarbe kood
  TOL: DJ28 Metalltoodete valmistamine KT:8 Korrosioonitõkestaja
  16.2 Kasutusjuhised. Tutvu tootja antud juhistega. Üksikasjalik töötamisõpetus.
  16.5 Allikad, mida käesoleva juhise koostamisel on kasutatud
  1. Tootjalt saadud teave
  2. Lewis, R.J.Sr., Sax*s Dangerous Properties of Industrial Materials, 8th Ed., 1992  Kuupäev

Viimati muudetud: 18.08.2011